تست کوئل های دوبل خطی (بدون وایر شمع )

برای تست کوئل های دوبل خطی (بدون وایر شمع ):

الف) تست سیم پیچ اولیه کوئل اول: ابتدا سوکت کوئل را کشیده و دو سر پروب اهم متر را به پایه های ۱ و ۴ اتصال می دهیم . مقاومت باید حدود ۶/۰ اهم باشد.
ب: تست سیم پیچ اولیه کوئل دوم: دو سرپروب اهم متر را به پایه های ۲ و ۳ اتصال می دهیم . مقاومت باید حدود ۶/۰ اهم باشد.

در غیر این صورت سیم پیچ اولیه کوئل ها ایراد دارد و کوئل باید تعویض شود.
ج: تست سیم پیچ ثانویه کوئل اول: ابتدا کوئل را از سر شمع ها جدا می کنیم. سپس دو سر پروب اهم متر به برجک های خروجی کوئل اول یعنی برجک مربوط به شمع های ۱ و ۴ اتصال می دهید مقاومت باید حدود ۲۲ کیلو اهم باشد.
د: تست سیم پیچ ثانویه کوئل دوم: دو سر پروب اهم متر را به برجک های کوئل دوم یعنی برجک مربوط به شمع های ۲ و ۳ اتصال می دهیم. مقاومت باید حدود ۲۲ کیلو اهم باشد.
در غیر اینصورت سیم پیچ ثانویه کوئل ها ایراد دارد و کوئل باید تعویض شود.
نکات: تنظیم مقدار ولتاژ خروجی و آوانس جرقه زنی به عهده ECU می باشد.
قسمتی را که سوکت به کوئل وصل می شود ، ورودی کوئل (سیم پیچ اولیه) می گویند.
قسمتی را که وایرها و یا مستقیما شمع ها به کوئل دوبل معمولی به این صورت است که از طرف سوکت برای وایر شمع های ۱ و ۴ و در طرف مقابل وایر شمع های ۲ و ۳ است. جابجا شدن وایر های ۱ و ۴ با هم و ۲ و ۳ باهم فرقی نمی کند، چون کوئل ها جفت جفت می زنند.
از سیم کنار کوئل دوبل برای منظور های زیر استفاده می شود:
• برای نصب خازن ۳۶۰۰ میکروفاراد ، با بدنه کردن آن برای حذف پارازیت های کوئل
• برای چک کردن رسیدن ولتاژ V12+ به کوئل
• برای یکسره کردن برق کوئل در مواقعی که رله دوبل سوخته باشد.
بعضی مواقع خودرو روشن نمی شود. اما رله دوبل سالم است(با باز کردن سوئیچ پمپ بنزین کار می کند) وبا دادن برق یکسره به سیم اضطراری کوئل ، خودرو روشن می شود. دلیل آن است که سیم پیچ ثانویه یکی از کوئل ها خراب است و یا تعویض کوئل خودرو روشن می شود.
در پژو ۲۰۶(بدون سنسور میل سوپاپ) هنگام جرقه زدن، ECU از سنسور دور موتور متوجه می شود که نوبت جرقه زنی سیلند ر۱ و ۴ است ولی ECU نمی داند که کدام یک از آنها در زمان جرقه زنی (مرحله احتراق) قرار دارد. ولتاز ایجاد شده در شمع سیلندری که در حالت تراکم است زیادتر از شمعی است که در حالت تخلیه قرار دارد. در داخل کوئل یک دیود اوپتوکوبلری وجود دارد که سیگنالی را از پایه ۳ کوئل به ECU ارسال می کند که نشان می دهد زمان جرقه زدن کدام سیلندر است.

وایر شمع HT Leads:
وظایف
وظیفه آن انتقال و هدایت ولتاز بالای تولید شده در کوئل ، به شمع ها می باشد.
محل قرار گیری
بین کوئل و شمع قرار دارد . در خودروهای پژو ۲۰۶ و زانتیا وایر شمع حذف شده است
ساختار داخلی
وایر شمع خودرو ها از سه قسمت تشکیل شده است
قسمت اول: کابل وایر شمع که از دو قسمت تشکیل شده . یکی سیم اصلی یا مغز وسط وایر که شبیه ابریشم است و دیگری روکش وایر که از جنس مشتقات سیلیکون مقاوم در برابر حرارت می باشد.
روش عیب یابی
– روشهای تست قطعه
تست با دستگاه دیاگ
طبق روش گفته شده در مبحث کوئل دوبل
تست اهمی
وایر از سر شمع و کوئل جدا کرده و دو سرپروب اهم متر را به آن اتصال می دهیم و مقاومت دو سر وایر شمع را چک می کنیم. مقاومت آن در هر متر باید حدود ۱۶ ال ۱۷ کیلواهم باشد. زیرا اتصالات دو سر وایر هنگام پرس شدن به سیم وایر ایجاد مقدار کمی مقاومت می کند که طبیعی است.
اگر مقدار مقاومت از میزان گفته شده بیشتر بود. علت آن یا سوختگی سیم وایر است یا اتصالات وایر شمع شل شده است که ایجاد مقدار کمی مقاومت می کند که طبیعی است.
اگر مقدار مقاومت از میزان گفته شده بیشتر باشد. علت آن یا سوختگی سیم وایر است یا اتصالات وایر شمع شل شده است که ایجاد مقاومت بالا می کند.
بطور مثال در یک وایر شمع به طول cm 50 مقاومت باید در حدود ۸ تا ۵/۸ کیلواهم باشد.
نکات
وایر های را از تماس با قسمت های فلزی خودرو دور نگه دارید.
وایر های را از تماس با قسمت های داغ خودرو دور نگه دارید.
برای آزمایش جرقه وایر شمع در حالت موتور روشن، هر گز وایر را از سر شمع جدا و به بدنه اتصال ندهید. این کا ر به ECU صدمه می زند.
بلکه یک شمع را به سر وایر اتصال دادهآنگاه شمع را اتصال بدنه کنید بعد می توانید یا در حالت موتور روشن و یا با دستگاه دیاگ- آن را آزمایش کنید.

برای جدا کردن وایر شمع ها از سر شمع باید وایر را از قسمت چیقی با انبر مخصوص گرفته و جدا کرد تا باعث شل شدگی اتصالات وایر شمع نگردد.
باید وایر ها را از نظر نشتی برق (برق دزدی) در تاریکی یا با دستگاه مخصوص چک کنیم.
هرگز وایرها را تا نکنید. زیرا این کار باعث شکستگی با قطع شدگی سیم مغز وایر می شود.