نحوه ی ریست دستی BSI

نحوه ی ریست دستی BSI :

۱- درب های جانبی خودرو بسته باشد .

۲- درب سمت راننده باز شود و در همان حالت باز باقی بماند .

۳- سوئیچ یک بار باز و بست شود .(موتور روشن نشود)

۴- مطابق شکل زیر، دسته ی برف پاک کن و چراغ ها همزمان به مدت ۳ ثانیه به سمت فرمان کشیده شود تا یک بوق از BSI شنیده شود.