دستگاه نشت یاب گاز کولر

دستگاه نشت یاب گاز کولر

نشت یابی سیستم کولر
پیداکردن دقیق محل نشتی
مجهز به سنسور حساس به گاز R134
قابلیت ۵ مرحله تنظیم حساسیت

دستگاه نشت یاب گاز کولرmastercool امریکا

دستگاه نشت یاب گاز کولر mastercool امریکا

کاملترین و مجهزترین دستگاه نشت یاب گاز کولر mastercool امریکا
نشت یابی سیستم کولر
پیداکردن دقیق محل نشتی
مجهز به سنسور حساس به گاز R134
یکعدد سنسوریدکی داخل کیف مربوطه
قابلیت ۵ مرحله تنظیم حساسیت