بالانس چرخ ، بالانس سنگین ، بالانس کامیونی ، تجهیزات آپاراتی


دستگاه بالانس چرخ یکی از تجهیزات پرکاربرد تعمیرگاهی برای ایجاد هم راستایی چرخ های خودرو می باشد زیرا هم راستایی چرخ ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. هم راستایی صحیح چرخ ها به منظور توزیع سایش در تمام سطح لاستیک و همچنین دستیابی به کنترل دقیق فرمان ، بسیار مهم و ضروری می باشد. مشاهده تغییر در وضعیت رانندگی و عکس العمل ناموزون فرمان نیز می تواند ناشی از عدم هم راستایی (بالانس) چرخ ها باشد.
هم راستا کردن چرخ ها نتایج ارزشمندی همانند رانندگی آسانتر ، عملکرد بهتر خودرو و آسایش بیشتر را به همراه دارد. لازم به توضیح است که هم راستایی معادل فارسی کلمه بالانس(Balance) می باشد.
برای انجام اینکار بهترین روش استفاده از دستگاه بالانس چرخ می باشد .