طریقه سنکرونیزه کردن سویچ ۲۰۶ مولتی پلکس

طریقه سنکرونیزه کردن سویچ ۲۰۶ مولتی پلکس

ابتدا یک مرتبه قفل مرکزی را با دست فعال وغیر فعال می کنیم . پس از این عمل دگمه های ریموت را

امتحان می کنیم در صورت عدم عملکرد ۱۰ الی ۱۵ دقیقه هیچ عملی انجام نمی دهیم
( در این فاصله اصلا ریموت دستکاری نشود ) وبه ترتیب مراحل پایینی را انجام می دهیم :

۱- سویچ را داخل مغزی قرار داده و۱ دقیقه صبر می کنیم .

۲- دکمه LOCK را فشرده و سویچ را باز کرده و ۵ ثانیه صبر می کنیم

۳- در پایان ۵ ثانیه دکمه LOCK را رها کرده و۵ ثانیه دیگر در حالت سویچ باز صبر می کنیم .

۴- در پایان ۵ ثانیه سویچ را می بندیم وقفل مرکزی را با دست یک مرتبه فعال و غیر فعال می کنیم .

۵- بعد از چند ثانیه ۳ مرتبه به فاصله های ۲ ثانیه ۲ ثانیه دکمه LOCK فشرده و رها می کنیم.

۶- ریموت وbsi سنکرون شده اند .